ANGELINO RUFOLO Creative Contest @ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ : AR ร่วมจัดกิจกรรมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว – สาขา Innovation ส่งผลงานการออกแบบ & ทำการสื่อสารแบรนด์ AR บน Facebook วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560

May 22, 2017