ANGELINO RUFOLO Creative Contest @ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ : AR ร่วมจัดกิจกรรมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว – สาขา Cinema ส่งผลงานการสื่อสารแบรนด์ด้วย AR Lookbook & สาขา Cyber ส่งผลงานการสื่อสารแบรนด์ด้วย การออกแบบหน้าเว็บไซต์ วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560

May 22, 2017